• 3d.jpg
  • 04-oper.png
  • banner-5.jpg
  • banner-6.jpg
  • banner-7.jpg
  • gammex-1.jpg
  • gammex-2.jpg
  • gammex-3.jpg
  • gammex-4.jpg
  • genano-slider00.jpg
  • genano-slider01.jpg
  • genano-slider02.jpg
  • slide-1.JPG
  • slide-2.JPG
  • slide-3.JPG
  • slide-4.JPG
  • slide-5.JPG
  • slide-7.JPG

Sağlık Bakanlığı Kamu Hastaneler Kurumu Stok ve Analiz Daire Başkanlığınca Aralık.2014 yılında yayınlanan Biyomedikal Metroloji Kılavuzu revize edildi ve 2016 yılı yeni versiyonu ile yayınlandı.

Hizmet alan ve hizmet veren kurumlar bu kılavuza göre medikal cihazların metrolojik ölçümlerini belli standartlara ve prosedürlere göre yapmaya ve hizmetlerini yerine getirmeye başladılar. 

Biyomedikal Metroloji ve Kalibrasyon Faaliyetleri

Biyomedikal Metroloji, ülkemizde son yıllarda artan bir önem arzeden Biyomedikal Metroloji ve Tıbbi Cihazların Test, Kontrol ve Kalibrasyonu, sağlık hizmetlerinde hem personel ve ve hem de hasta güvenliği ve risk analizi bakımından ele alınmaya başlanmıştır.

TİTCK tarafından Haziran.2015  tarihinde yayınlana Resmi gazete ile yürürlüğe giren Tıbbi Cihazları Test Kontrol ve Kalibrasyonu hakkındaki genelge ve Sağlık Bakalnlı tarafından yayınlanan Biyomedikal metroloji Kılavuzu sektörde şu an referans alınan iki ayna resmi kaynaktır.

Sağlık hizmet sunumunda kullanılan biyomedikal donanımlara yönelik ulusal ve uluslararası kalitenin geliştirilmesi, sürekliliğinin sağlanabilmesi amacıyla biyomedikal teknik hizmetlere yönelik bir standart getirilmesi amaçlanmaktadır. Sağlık Tesislerinde bulunan biyomedikal teknoloji ürünlerinin kullanımı öncesinde ve / veya sonrasında ortaya çıkan arızalar ve bu arızalardan kaynaklanan hukuki-adlî vakalar incelendiğinde; yaşanan olumsuzlukların sebeplerinin tespit edilmesi ve mutlak karara bağlanması hususunda belirsizliklerin olduğu tespit edilmiştir.

Özellikle adlî vakaların sebeplerinin tespit edilmesinde biyomedikal teknik hizmet süreçlerinin takibinin etkin olarak yapılamaması, izlenebilirliğin sağlanamaması temel problemdir. Bu süreçlerin izlenebilir kılınması ile vakaların oluşmasından önce, proaktif düzenleyici ve önleyici faaliyetler uygulanabilecektir.

Sağlık Bakanlığı 2013-2017 Stratejik Planı’nda yer alan ve kılavuz kapsamında gerekçelendirilen tanımlamalar aşağıda sıralanmıştır. İkinci Stratejik Amaç olarak belirlenen “Birey ve topluma erişilebilir, uygun, etkili ve etkin sağlık hizmetleri sunmak” için tanımlanan,  “Sağlık hizmetlerinin kalitesini ve güvenliğini iyileştirmek”,  “Sağlık altyapısının ve teknolojilerinin kapasitesini, kalitesini ve dağılımını iyileştirmek ve sürdürülebilirliğini sağlamak”,  “İlaçların, biyolojik ürünlerin ve tıbbî cihazların erişilebilirliğini, güvenliğini, etkinliğini ve akılcı kullanımını sağlamak ve kozmetik ürünlerde güvenliliği tesis etmek” stratejik hedeflerine yönelik uygulamaların gerçekleştirilmesi sağlanabilecektir.

Üçüncü Stratejik Amaç olarak belirlenen “İnsan merkezli ve bütüncül yaklaşımla bireylerin sağlık ihtiyaçlarına ve beklentilerine cevap vermek” için tanımlanan, “Bireylerin aldıkları sağlık hizmetinden ve sağlık çalışanlarının çalışma şartlarından duydukları memnuniyeti artırmak” stratejik hedef gerçekleştirilebilecektir.

Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu 2014-2018 Stratejik Planı’nda yer alan ve kılavuz kapsamında gerekçelendirilen tanımlamalar aşağıda sıralanmıştır.

Biyomedikal Metroloji Stratejik Analiz

Birinci Stratejik Amaç olarak belirlenen “Kurumsallaşmayı ve profesyonelleşmeyi sağlamak ve yönetim kapasitesini artırmak.” amacıyla tanımlanan dördüncü stratejik hedef “Teknolojik altyapıyı geliştirmek” olarak belirlenmiştir.

İkinci Stratejik Amaç olarak belirlenen “İnsan odaklı, erişilebilir, nitelikli ve güvenli sağlık hizmeti sunmak.” için tanımlanan,

stratejik hedeflerine yönelik uygulamaların gerçekleştirilmesi sağlanabilecektir.

Üçüncü Stratejik Amaç olarak belirlenen “Kamu Sağlık Tesislerinde, sağlık hizmetlerinden taviz vermeden mali sürdürülebilirliği sağlamak” amacıyla tanımlanan birinci stratejik hedef “Kaynakların etkin, verimli, ekonomik kullanımını ve sürdürülebilirliğini sağlamak” olarak belirlenmiştir.

Standardizasyon

Her iki stratejik planda yer alan bu ifadeler, biyomedikal metroloji kılavuzunun temel gerekçeleri arasındadır ve biyomedikal teknik hizmetlerin standardizasyonu; bahse konu hedeflerin gerçekleştirilebilmesi açısından büyük önem taşımaktadır. Biyomedikal metroloji ve bakım faaliyetleri, teknik hizmetler kapsamında koruyucu ve önleyici hizmet sınıfına girmektedir. Onarım faaliyetlerine harcanan iş yükü ve hizmet alım maliyetlerinin uygun olan optimum fayda-maliyet eksenine oturtulması bu koruyucu ve önleyici hizmetlerle sağlanabilir.

Sağlık hizmet sunumunda kullanılan biyomedikal teknoloji ürünlerden sağlanan kurumsal geri ödeme ve kazanımlarının sürekliliği için bahse konu ürünlerin aktif çalışırlık süresinin (uptime) Strateji Geliştirme Başkanlığı’nın 13.07.2012 Tarih ve 94 Sayılı 2012/30 Genelgesi’nde belirtilen ideal oranda (%95) olması gerekmektedir. Biyomedikal metroloji hizmetleri ile bu sürenin kontrol altına alınması sağlanabilecektir.

Literatür Birliği

Süregelen biyomedikal metroloji hizmetlerinde literatür birliğinin sağlanamaması sebebiyle; tedarik ve uygulama süreçlerinde mükerrerlikler ve mevzuata muhalif işlemlerle karşılaşılmıştır. Biyomedikal teknoloji ürünlerinin performans ve güvenlik sınırlarını tanımlayan ulusal ve uluslararası standartlarda belirtilen parametrelerin ve kabul edilebilir değerlerin uygulanmadığı ve kontrolünün yapılmadığı tespit edilmiştir.

Kontrolsüz yapı sebebiyle metroloji faaliyetleri, bilimsel ve teknik metotlardan uzaklaşarak “yalın etiketleme” çalışmaları olarak algılanmaktadır. Sektörel düzenleme ve literatür birliğinin bulunmaması sebebiyle tedarik faaliyetleri sırasında, maliyeti artırıcı gereksiz unsurlarla karşılaşılmaktadır. İş Sağlığı Ve Güvenliği’ne (İSG) yönelik ilgili mevzuatlar kapsamında biyomedikal metroloji faaliyetlerinin etkin yönetimiyle, hastanın ve sağlık hizmet sunumunu gerçekleştiren sağlık çalışanlarının risk değerlendirme raporlarında yer alan teknik değerlendirme puanlarının artması sağlanacaktır.

Konunun öneminin gittikçe artması, hizmet alan kurumların da hizmet denetimi sonrasında tetkik, teşhis ve muayene süreçlerinde doğru sonuçlar alınmasını birebir etkileyecek bir faktör olarak öne çıkmaktadır.

Yazı kaynak : Sağlık Bakanlığı web sitesi

Kılavuza ulaşım için :

http://bit.ly/bm_kilavuz

 linkini kullanabilirsiniz.

Tüm kapsamda hizmet alımı için lütfen bizi arayınız:

Tel : 0212.4382046/47

Faks: 0212.4382067

 

Biyomedikal Metroloji - İnfant Küvöz Analizör